Welcome to Royal Photo Archive


คำสำคัญ: บรรจุพระสรีรางคาร อนุสรณ์สถานรังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธ พระสรีรางคาร
ภาพดิจิทัลจากสำนักพระราชวัง สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้อ้างแหล่งที่มา